?

Log in

No account? Create an account

Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
Обработка труда Гумбольдта о Центральной Азии завершена
Веселый
chispa1707
https://kodluch.wordpress.com/2018/01/27/%e2%99%ab-off-topic-aleksander-von-humboldt-asie-centrale-recherches-sur-les-chaines-de-montagne-et-la-climatologie-comparee-1843-3-t-tom-i/

http://translate.google.com/translate?hl=&sl=pl&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fkodluch.wordpress.com%2F2018%2F01%2F27%2F%25e2%2599%25ab-off-topic-aleksander-von-humboldt-asie-centrale-recherches-sur-les-chaines-de-montagne-et-la-climatologie-comparee-1843-3-t-tom-i%2F&sandbox=1

Оригинальная версия. Французский текст.
https://kodluch.files.wordpress.com/2018/01/humboldt_oryginac582_03_wo.pdf

https://kodluch.files.wordpress.com/2018/01/humboldt_oryginac582_03_wo.odt

Оригинальная версия с электронным переводом на польский и русский языки вместе с моими комментариями:
https://kodluch.files.wordpress.com/2018/01/humboldt_tc582umaczenie_wo.pdf

https://kodluch.files.wordpress.com/2018/01/humboldt_tc582umaczenie_wo.odt

Личное оглавление, т. е. Комментарии из вышеуказанного файла (для тех, кто не хочет тщательно прокручивать вышеупомянутые файлы, личные комментарии, то есть тип оглавления):

https://kodluch.files.wordpress.com/2018/01/spis-tresci-z-komentarzem_wo.pdf

https://kodluch.files.wordpress.com/2018/01/spis-tresci-z-komentarzem_wo.odt
.

Последние записи в журнале


  • 1
Po polsku! :)

Bardzo dziękuję Panu Adriejowi Stiepanience za okazaną pomoc i wspieranie mnie w tej mozolnej i długotrwałej pracy!

Praca nie jest dokończona - zostaną jeszcze uzupełnione dwa rozdziały, po tym jak wypełnię przesłaną przez Pana Stiepanienkę tabelkę zawierającą daty i wydarzenia jakie opisuje Humboldt. Mam nadzieję, że ta tabelka uzupełni zbiór wydarzeń historycznych jaki prowadzi Pan Andriej.

Podczas edytowania i kończenia pracy, Pan Stiepanienko podesłał mi link na rosyjską wersję tej książki Humboldta. Zapoznałem się tylko ze wstępem gdzie znajdują się same rewelacje!


Okazuje się że był jeszcze jeden „kongres Wiedeński”, w roku 1818 w Aachen (Pan Vaduhan pisze o czterech: https://vaduhan-08.livejournal.com/350626.html)

We wstępie piszą że ta książka jest niezwykle ważna, przez wszystkich czytana, ale dopiero około roku 1879 jakis profesor z Kijowa ją przetłumaczył. Ale nikt nie chciał mu jej wydać !

Kolejni profesorowie latami tłumaczyli i „opracowywali tekst” – w koniec końców – wydano to już w roku 1915!

Jest tam ciekawa wzmianka o pisaniu przez Humboldta swego dzieła „Kosmos”. Piszą, że praca nad "Kosmosem" Humboldta trwała latami, bo był on taki dokładny, że każdy fragment tekstu „konsultował z innymi uczonymi” – dla mnie to ewidentna walka z cenzurą…

Pewnie byłoby niezwykle ciekawe porównanie rosyjskiego tłumaczenia z oryginałem francuskim. Mogę się założyć o duże pieniądze, że cenzura mocno pokreśliła tekst oryginalny! Takie porównanie dałoby także informacje o tym co interesowało cenzurę i jakie informacje były dla władz „niebezpieczne”.

Wracając do pierwszego tomu, który omówiłem. Zawiera on tyle wątków, niedopowiedzeń i zagadek, że rozszyfrowanie tego może trwać latami. Uważam, że niezwykle cenne są wszystkie teksty z powoływaniem się Humboldta na innych Autorów. Ogromny spis literatury dotyczącej Azji i Syberii!

Niezwykle ciekawa jest sprawa podziału złota uralskiego i ałtajskiego pomiędzy „Koronę” a jakiś „rząd Syberii”. Gdzie szło to „syberyjskie” złoto? Co za to kupowano? Chiński „czaj” – czyli narkotyki?

Dwukrotna wzmianka Humboldta o „rządzie w Dżungarii” – dodatkowo świadczy o tym, że Humboldt jako jedna z najważniejszych osób jaka „dzieliła Europę” – również na Syberii i w Azji miał jakąś misję dyplomatyczną. Ale z kim i co negocjował? Podział złota?

Ciekawe są informacje na temat opisanych przez Humboldta w osobnym opracowaniu „10 szlaków komunikacyjnych wiodących przez Tartarię”. Czy Humboldt negocjował z „rządami” w Dżungarii i na Syberii otwarcie i zabezpieczenie tych szlaków handlowych?

Prawdopodobnie też wyprawa „amerykańska” miała także jakiś cel dyplomatyczny. Świadczyć o tym mogą „konszachty” z Bolivarem i Jeffersonem. Co było przedmiotem rozmów?

Znajomość spraw związanych z Afganistanem, sugestia Humboldta że był w Afganistanie, sugestia że dwa razy jeździł do Azji – są moim zdaniem świadectwem tego że był wraz z Witkiewiczem i Burnesem w Afganistanie. Zresztą na jakimś etapie wyprawy azjatyckiej Humboldta towarzyszyli mu zarówno Witkiewicz jak i Burnes.

Afganistan był (stał się) kluczowym miejscem na szlaku z Europy do Indii i Chin – co pisze Humboldt otwarcie (bo unikano krótkiego szlaku przez Morze Kaspijskie). Witkiewicz reprezentował interesy Petersburga, Burnes zaś – Londynu. Proszę zwrócić uwagę na to, że jak Witkiewicz wrócił z Afganistanu, zatrzymał się w hotelu w Petersburgu a na drugi dzień miał złożyć sprawozdanie. Jednak został zastrzelony w pokoju hotelowym, upozorowano jego samobójstwo i zniknęły wszystkie przywiezione z Afganistanu dokumenty.

A potem stronnictwo „Petersburskie” w Kabulu (jakie zorganizował Witkiewicz), likwiduje Burnesa i jego brata. Tłum obcina im głowy, starym tamtejszym zwyczajem. Przypadek?

Dziwna jest „sprawa Klaprotha”. Ten uczony był na Syberii dwa razy. Został w nagrodę członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk. Ale z drugiej wyprawy powraca omijając szerokim łukiem Rosję Europejską i mimo ponagleń, do końca życia nie chce pojechać do Rosji. Czego się bał?

Dlaczego Humboldt pisze w pewnym momencie oskarżycielsko o swym guru (Klaproth) – że ten zniszczył jakieś cenne napisy w jaskini i skłamał że je wcześniej skopiował. A może jednak skopiował, ktoś inny napisy zniszczył (oskarżając o to Klaprotha), a informacje jakie zawierały „te napisy” były tak niebezpieczne że Klaproth bał się tej wiedzy?

Książka zawiera ogromną ilość dziwnych informacji i niedomówień. Ciekawe jak by wyglądała bez ingerencji cenzury?

Mam wrażenie, że współcześni autorzy książek science fiction niepotrzebnie wysilają się tworząc opisy jakichś alternatywnych światów – załamali by się czytając Humboldta…

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie!

Машинный перевод

Почему Гумбольдт пишет, обвинив его гуру (Клапрот) - что тот разрушил некоторые ценные надписи в пещере и соврал, что они ранее были скопированы. Но, может быть, он скопировал кто-то уничтожил субтитры (обвинив его Клапрот), и информация, которую они содержат, «субтитры» были настолько опасны, что Клапрот боялся этого знания? Книга содержит огромное количество информации и странных недоразумений. Интересно, как они будут выглядеть без цензуры? У меня сложилось впечатление, что авторы современных научно-фантастических книг сломались бы на чтении Гумбольдта ... Я приветствую всех вас очень тепло!

Машинный перевод (фрагменты)

Работа не завершена - две главы будут завершены после заполнения таблицы, посланной г-ном Степаненко, содержащей даты и события, описанные Гумбольдтом. Надеюсь, что эта таблица завершит сборник исторических событий, которые возглавляет г-н Андрей.

При редактировании и завершении работы г-н Степаненко прислал мне ссылку на русскую версию этой книги Гумбольдта. Я только познакомился с введением, где есть откровения!

Оказывается, был еще один «Конгресс Вены», в 1818 году в Аахене (г-н Вадухан пишет около четырех: https://vaduhan-08.livejournal.com/350626.html)

Во вступлении они пишут, что эта книга чрезвычайно важна, читается всеми, но только в 1879 году ее перевел профессор из Киева. Но никто не хотел его отдавать!

Более того, профессора годами объясняли и «выработали текст» - в конце концов - он был уже опубликован в 1915 году!

Есть интересная ссылка на Гумбольдта, написавшего работу «Космос». Они пишут, что работа над «Космосом» Гумбольдта длилась годами, потому что это было так точно, что каждый фрагмент текста «консультировался с другими учеными» - для меня это явная битва против цензуры ...

Было бы интересно сравнить русский перевод с французским оригиналом. Я могу поспорить на большие деньги, что цензоры изменяли оригинальный текст! Такое сравнение также даст информацию о том, что интересовало цензоров, и какая информация была «опасна» для властей.

Возвращаюсь к первому тому, который я обсуждал. Он содержит так много потоков, преуменьшений и головоломок, что могут потребоваться годы для его расшифровки. Я думаю, что все тексты со ссылкой на Гумбольдта другим авторам чрезвычайно ценны. Огромный список литературы по Азии и Сибири!

Разделение Урала и Алтайского золота между «Короной» и неким «сибирским правительством» чрезвычайно интересно. Где было «сибирское» золото? За что оно куплено? Китайский «czaj» - означает наркотики?

Двойное упоминание Гумбольдтом о «правительстве Джунгарии» - еще раз доказывает, что Гумбольдт как один из самых важных людей, «разделивших Европу», также имел дипломатическую миссию в Сибири и Азии. Но с кем и чем он вел переговоры? О разделении золота?

Интересна информация о «10 коммуникационных маршрутах, ведущих через Тартар», описанном Гумбольдтом. Гумбольдт вел переговоры с «правительствами» в Джунгарии и в Сибири об открытии и обеспечении этих торговых путей?

Вероятно, «американская» экспедиция также имела дипломатическую цель. Об этом может свидетельствовать «завоевание» с Боливаром и Джефферсоном. Что было предметом переговоров?

Знание вопросов, связанных с Афганистаном, предложение Гумбольдта о том, что он был в Афганистане, предложение, что он дважды отправился в Азию - по моему мнению, он является свидетельством того, что он был вместе с Виткевичем и Бернсом в Афганистане. Кроме того, на каком-то этапе азиатской экспедиции Гумбольдта его сопровождали как Виткевич, так и Бернс.

Афганистан был (стал) ключевым местом на маршруте из Европы в Индию и Китай - что Гумбольдт пишет открыто (потому что был исключен короткий маршрут через Каспийское море). Виткевич представлял интересы Санкт-Петербурга, а Бернс - Лондон. Обратите внимание, что после возвращения Виткевича из Афганистана он остановился в гостинице в Санкт-Петербурге и сообщил на следующий день. Однако его застрелили в гостиничном номере, было инсценировано его самоубийство, и все документы, привезенные из Афганистана, исчезли.

И тогда партия «Санкт-Петербурга» в Кабуле (организованная Виткевичем) устраняет Бёрнса и его брата. Толпа режет головы, старый обычай. Случай?

«Случай Клапрота» странный. Этот ученый дважды был в Сибири. Он был членом Российской академии наук в качестве награды. Но в другой поездке он возвращается, обходя широкие дуги европейской России, и, несмотря на настоящие призывы, он не хочет ехать в Россию до конца своей жизни. Чего он боялся?

Edited at 2018-01-29 09:44 (UTC)

Спасибо всем, кто причастен к переводу.

  • 1