?

Log in

No account? Create an account

Предыдущий пост Поделиться Пожаловаться Следующий пост
Brusek Kodluch. Дата рождения США
Веселый
chispa1707
Похоже, что нынешняя «Конституция США» является «корпоративным соглашением» только для «округа Колумбия», а не для всех штатов США. Они были основаны 20 февраля 1871 года.
10.05.1871 г. франко-прусская война официально закончилась. Совпадение дат не кажется случайным!
Википедия:
Война закончилась подписанием Франкфуртского мирного договора 10 мая 1871 года. Последствиями войны для Франции стали выплата компенсации прусскому государству, окончательная ликвидация монархии (свержение империи) во Франции и создание республики, а также утрата богатых пограничных земель Эльзаса и Лотарингии, ранее отнятых у Священной Римской империи [2]. Новая (немецкая) империя была создана в Европе [4].
Возвращение в Колумбию в США.
Затем (20 февраля 1871 г.) новая «КОНСТИТУЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ» заменила Декларацию независимости 1776 г. или «Конституцию Соединенных Штатов Америки».
Даже в названии есть принципиальная разница!
.
Источники и тексты:


  • 1
Вы ещё дату образования Канады гляньте - очень близко по датам.

Historia Kanady to jeszcze większa bajka niż historia USA. Można śmiało powiedzieć, że Kanada jako kraj (państwo), zaczęła się organizować od roku 1873 (postanowiono budować Kolej Transkanadyjską) przez Canadian Pacific Railway Company za 50 tysięcy dolarów (Wikipedia twierdzi, że to obecne 1,3 mld dolarów z roku 2003). Ale niewiele zbudowano do roku 1881, kiedy szefem budowy kolei został William Cornelius van Horne – (ur. 1843, zm. 1915).

W innym miejscu Wikipedia twierdzi, że: "Pod jego nadzorem projekt wreszcie ruszył z miejsca – w roku 1875. W pierwszym roku jego kadencji wybudowano 800 km torów. W kolejnym roku - mimo powodzi - udało się zbudować kolejnych 673 km oraz dodatkowe 177 km regionalnych odnóg. Spółka budująca kolej miała dług w wysokości 400 000 dolarów, którego termin płatności upływał 10 lipca 1885 roku o godzinie 15.00. Na godzinę przed tym terminem Izba Gmin przyznała spółce pożyczkę. Wkrótce – 7 listopada 1885 r., w niespełna w cztery lata po pierwotnie wyznaczonym terminie - linia zachodnia i wschodnia spotkały się w Craigellachie, w pobliżu Eagle Pass (Orla Przełęcz) w Kolumbii Brytyjskiej."

Czyli, że Van Horn zaczął budować Kolej Transkanadyjską albo w roku 1881, albo w roku 1875 - wtedy to on był: " dyspozytorem, nadzorcą telegrafu, w końcu dyrektorem oddziału. Dał się poznać jako znakomity organizator. W 1879 przeprowadził reorganizację linii kolejowej Milwaukee Road, sprawiając, że stała się przedsiębiorstwem dochodowym."

A dług 400 000 dolarów jaki powstał w roku 1885 to na ceny 2003 = 10,4 mld dolarów!

By 1880, around 1,000 kilometres (700 mi) was nearly complete, mainly across the troublesome Canadian Shield terrain, with trains running on only 500 kilometres (300 mi) of track.[9]

Czyli, że od roku 1873 do roku 1880 (7 lat) zbudowano 1000 km szlaku kolejowego, z tego 500 km było przejezdne (brakowało szyn?). Czyli że rocznie budowali około 143 km ale przejezdna była połowa (ok 70 km).

A od momentu rozpoczęcia pracy przez Van Horne'a (1881) zaczęto budować rocznie po 600-800 km torów, i to jak podkreśla Wikipedia, mimo ogromnych powodzi.

Amerykanie przez sześć (!!!) lat (1863 - 1869) zbudowali swoją kolej transkontynentalną o długości 3000 km. Co daje 512 km rocznie.

A teraz przypomnienie. May 31-June 1, 1886 - nastąpiło przejście w całych USA na jednolity system rozstawu szyn kolejowych.

The First Transcontinental Railroad in the U.S. was built across North America in the 1860s, linking the railroad network of the eastern U.S. with California on the Pacific coast. Finished on May 10, 1869 at the Golden spike event at Promontory Summit, Utah, it created a nationwide mechanized transportation network that revolutionized the population and economy of the American West, catalyzing the transition from the wagon trains of previous decades to a modern transportation system. It achieved the status of first transcontinental railroad by connecting myriad eastern U.S. railroads to the Pacific. However it was not the world's longest railroad, as the Canadian Grand Trunk Railway (GTR) had, by 1867, already accumulated more than 2,055 kilometres (1,277 mi) of track by connecting Portland, Maine, and the three northern New England states with the Canadian Atlantic provinces, and west as far as Port Huron, Michigan, through Sarnia, Ontario.

The First Transcontinental Railroad (known originally as the "Pacific Railroad" and later as the "Overland Route") was a 1,912-mile (3,077 km) continuous railroad line constructed between 1863 and 1869 that connected the existing eastern U.S. rail network at Council Bluffs, Iowa with the Pacific coast at the Oakland Long Wharf on San Francisco Bay.[1]


https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_Transkanadyjska
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Pacific_Railway
https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Cornelius_Van_Horn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Kanady_(do_1763)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Kanady_(1763%E2%80%931867)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_brytyjsko-ameryka%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rebelie_w_Kanadzie_w_1837

https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transportation_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Transcontinental_RailroadMapki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:QueenAnnesWarBefore.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Canada_provinces_evolution.gif

PS

Uważam, że obie koleje transkontynentalne w Kanadzie (1873 - 1885) i USA (1863 - 1869) budowano synchronicznie, w tym samym okresie. 10 - 16 lat różnicy wynikać może z różnego sposobu liczenia lat w USA i w Kanadzie.

PS2
Cudny cytat z Wikipedii na temat historii Kanady:

"Rozwijał się Kościół katolicki. W 1663 powstało seminarium duchowne w Québecu, a w 1664 pierwsza parafia na terenie Nowej Francji. W późniejszych latach sieć parafialna w Nowej Francji rozwijała się ospale, głównie ze względu na małą liczbę potencjalnych parafian oraz brak środków materialnych (dziesięcina wynosiła 1/26 plonów)[42]. W 1674 powstało biskupstwo Quebecu; jego pierwszym biskupem został François de Montmorency Laval, dotychczasowy wikariusz generalny Nowej Francji[43]. "

Czyli że DZIESIĘCINA w Kanadzie wynosiła 1/26 = 3,846%


Edited at 2019-11-05 14:26 (UTC)

История Канады - это даже большая история, чем история США. Можно с уверенностью сказать, что Канада как страна (государство) начала организовывать с 1873 года (было решено построить Транс-Канадскую железную дорогу) Канадской тихоокеанской железнодорожной компанией за 50 000 долларов (Википедия утверждает, что это нынешние 1,3 миллиарда долларов с 2003 года). Но мало что было построено до 1881 года, когда Уильям Корнелиус ван Хорн стал руководителем железнодорожного строительства (родился в 1843 году, умер в 1915 году).

В другом месте Википедия утверждает, что: «Под его руководством проект, наконец, начался - в 1875 году. В первый год его полномочий было построено 800 км пути. В следующем году, несмотря на наводнение, было построено еще 673 км и еще 177 км в регионе. У железнодорожной компании был долг в размере 400 000 долларов США, срок действия которого истек 10 июля 1885 года в 15:00. За час до этой даты Палата общин выдала кредит. Вскоре - 7 ноября 1885 года, менее чем через четыре года после Первоначально установленная дата - западная и восточная линии встретились в Крейгеллачи, возле Орлиного перевала (Орла Пасс) в Британской Колумбии ».

То есть Ван Хорн начал строить Трансканадскую железную дорогу либо в 1881 году, либо в 1875 году - тогда он был: «диспетчер, телеграфист, наконец, директор филиала. Он стал известен как отличный организатор. В 1879 году он реорганизовал железнодорожную линию Милуоки-роуд , что делает его прибыльным предприятием ».

А долг в 400 тысяч долларов, возникший в 1885 году, в 2003 году составил 10,4 миллиарда долларов!

К 1880 году около 1000 километров (700 миль) были почти завершены, в основном по труднопроходимой местности Канадского щита, причем поезда ходили только на 500 км (300 миль) пути. [9]

То есть, с 1873 по 1880 (7 лет) было построено 1000 км железнодорожного пути, из которых 500 км были проходимы (без рельсов?). То есть они строили около 143 км в год, но половина была проходимой (около 70 км).

А с начала работ Ван Хорна (1881) ежегодно строится 600–800 км путей, как подчеркивает Википедия, несмотря на огромные наводнения.

Американцы построили свою 3000-километровую трансконтинентальную железную дорогу за шесть (!!!) лет (1863-1869). Что дает 512 км в год.

А теперь напоминание. 31 мая - 1 июня 1886 года - в США произошел переход на единую систему железнодорожных путей.

Первая трансконтинентальная железная дорога в США. был построен по всей Северной Америке в 1860-х годах, связывая сеть железных дорог восточной части США. с Калифорнией на тихоокеанском побережье. Завершенный 10 мая 1869 года на мероприятии Golden Spike в Promontory Summit, штат Юта, он создал общенациональную механизированную транспортную сеть, которая произвела революцию в населении и экономике американского Запада, катализируя переход от вагонных поездов предыдущих десятилетий к современной транспортной системе. , Он достиг статуса первой трансконтинентальной железной дороги, соединив множество восточных районов США. железные дороги к Тихому океану. Однако это была не самая длинная железная дорога в мире, поскольку к 1867 году Канадская магистральная железная дорога (GTR) уже накопила более 2055 километров (1277 миль) пути, соединив Портленд, Мэн и три северных штата Новой Англии с Канадские атлантические провинции и запад до Порт-Гурона, штат Мичиган, через Сарнию, Онтарио.

Первая Трансконтинентальная железная дорога (первоначально известная как «Тихоокеанская железная дорога», а позже - «Сухопутный маршрут») представляла собой непрерывную железнодорожную линию протяженностью 1 912 миль (3 077 км), построенную между 1863 и 1869 гг., Которая соединяла существующую восточную часть США. железнодорожная сеть в Каунсил-Блафс, штат Айова, с тихоокеанским побережьем в районе Окленд-Лонг-Уорф в заливе Сан-Франциско. [1]

Dodatkowo:

Kolej Transsyberyjską budowano przez 25 lat (1891–1916 - zakończono 11 lat po planowanym terminie zakończenia). Liczy 9289 km. Czyli, że budowano rocznie 371,5 km.

Dodatkowo ciekawostka.

Chyba Pan Biekbułat Kamałow publikował materiały źródłowe o tym, że w roku 1876 Amerykanie nie mieli pojęcia o tym, że równo sto lat wcześniej było coś takiego jak Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych (ang. Declaration of Independence, pełna nazwa The unanimous Declaration of the thirteen united States of America - "Jednomyślna deklaracja trzynastu Zjednoczonych Stanów Ameryki") – akt prawny autorstwa m.in. Thomasa Jeffersona, uzasadniający prawo Trzynastu Kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III. Ogłoszona 4 lipca 1776 .

W innym źródle - nie pamiętam u kogo - czytałem, że Deklaracja Niepodległości była zrzeczeniem się podatków nałożonych na amerykańskie kolonie przez Anglię. A to nie ma nic wspólnego z "niepodległością"!

Po angielsku w roku 1776 powstała “Constitution for the united states for America”. A w roku 1871: “THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA”. Duża różnica!

Plus:
After America declared independence from Great Britain, the Treaty of Paris, signed on September 3, 1783 was signed. That treaty identifies the King of England as prince of U.S. “Prince George the Third, by the grace of God, king of Great Britain, France, and Ireland, defender of the faith, duke of Brunswick and Lunebourg, arch- treasurer and prince elector of the Holy Roman Empire etc., and of the United States of America“– completely contradicting premise that America won The War of Independence.

Article 5 of that treaty gave all British estates, rights and properties back to Britain.

Дополнительно:

Транссибирская магистраль была построена за 25 лет (1891–1916 гг. - завершена через 11 лет после запланированной даты завершения). Он имеет 9289 км. То есть 371,5 км были построены ежегодно.

Кроме того, любопытство.

Я думаю, что г-н Бекбулат Камалов опубликовал исходные материалы о том, что в 1876 году американцы понятия не имели, что всего сто лет назад существовала такая вещь, как Декларация независимости Соединенных Штатов (называемая Декларация независимости, полное название). Единодушная декларация тринадцати объединенных Штаты Америки - «Единогласная декларация тринадцати Соединенных Штатов Америки») - правовой акт Томас Джефферсон, обосновывая право Тринадцати британских колоний в Северной Америке на свободу и независимость от короля Великобритании Джорджа III. Опубликовано 4 июля 1776 г.

В другом источнике - я не помню, кто - я читал, что Декларация независимости была отказом от налогов, наложенных на американские колонии Англией. И это не имеет ничего общего с «независимостью»!

В 1776 году на английском языке была создана Constitution for the united states for America”. А в 1871 году: “THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA”. Большая разница!

плюс:
После провозглашения Америкой независимости от Великобритании был подписан Парижский договор, подписанный 3 сентября 1783 года. Этот договор определяет короля Англии как принца США. «Князь Георгий Третий, по милости Божией, король Великобритании, Франции и Ирландии, защитник веры, герцог Брансуик и Люнебург, архе-казначей и князь выборщик Священной Римской империи и т. Д., А также Соединенные Штаты Америки »- совершенно противоречивая предпосылка о том, что Америка выиграла Войну за независимость.

Статья 5 этого договора вернула все британские владения, права и собственность обратно в Великобританию.

Edited at 2019-11-05 22:22 (UTC)

Dodam jeszcze...

Opisywałem mapę Tannera - Henry Schenck Tanner (1786–1858)was an American cartographer, born in New York City.

Teren Ameryki Północnej eksplorują intensywnie:

Autor wylicza źródła swoich informacji – na przykład wydawnictwa rosyjskie mówiące o ekspedycjach naukowych Kruzenszterna (Adam Johann Ritter von Krusenstern (znany też pod rosyjskim imieniem Iwan Fiodorowicz Kruzensztern: Иван Фёдорович Крузенштерн)), oraz takich badaczy rosyjskich jak (transkrypcja oryginalna) Davidoff, Kaschacheff, Rosanoff, Kotzebue…

Na dole przypisek mówiący o tym,że „kapitan Kotzebue” w roku 1823 na zlecenie księcia Romanzoff’a – tak jak i kapitan Parry – poszukiwał tak zwanego „przejścia północno-zachodniego”. Na dalszych stronach ponownie wspomina się o ekspedycjach które miały odnaleźć taką drogę morską, wiodącą z zachodniego brzegu Ameryki Północnej do Zatoki Baffina (patrz mapa na dole)

Autor cytuje niezwykle ciekawy fragment „Ukazu” Imperatora Rosji z dnia 04.09.1821, dotyczącego strefy handlu w określonym terytorium – będącym na wyłączności Rosji. Autor powołuje się też na jakieś ustalenia graniczne pomiędzy IR (Imperium Rosyjskim) a USA (prawdopodobnie zatwierdzone przez Kongres w roku 1820-1821)

Autor kontynuuje informacje na temat granic USA. Wspomina umowę graniczną z Brytyjczykami z dnia 20.10.1818

Komentuje wyprawy badawcze jakie przedsięwziął M’Kenzie w latach 1793 i 1789 „explore those dreary and inhospitable regions” – chodzi o wyprawy od Fort Chippewan do Pacyfiku oraz do Oceanu Północnego. M’Kanzie odkrywał „ponure i niegościnne rejony” (explore those dreary and inhospitable regions). Odkrywane są i opisywane na nowo tereny wokół jezior: Niewolniczego, Niedźwiedziego. Jezioro Niewolnicze jest teraz (według pomiarów M’Kanzie i opinii Tannera) „10 stopni za daleko” w stosunku do wcześniejszych obserwacji Hearne’a (prawdopodobnie 1769-1772). Trwają spekulacje na temat położenia rzeki Coppermine River.

Opisywana jest wyprawa niejakiego J. Harmon’a, gdzie rzeka Caledonia „occupy the intermediate space between the former and the north branch of Columbia river”. Czyli rzeka Kolumbia kiedyś płynęła inaczej a teraz płynie na północ.

Następnie Tanner powołuje się na mapę jaką rysował kapitan John Ross, który na zlecenie rządu brytyjskiego szukał „przejścia Davis’a” pomiędzy Atlantykiem a Pacyfikiem, eksplorując Zatokę Baffina, które to przejście do tej pory było traktowane jako wytwór wyobraźni ( treated as a phantom of the imagination).

W przypisie Autor wspomina o wyprawie porucznika Franklina którego obserwacje dotyczące okolic i położenia geograficznego Wielkiego Jeziora Niewolniczego są całkowicie zgodne z pomiarami M’Kenzie (a które kwestionuje w innym miejscu Tanner).

Mamy tam też Opis map ”Cabotii” – nazwa regionu pochodzi od John’a Cabota i jego syna Sebastiana. „Cabotia” to obecne „New Brunswick, Nova Scotia, Breton Island, Newfoundlan etc”.

Autor opisuje, jak to Henryk VII w roku 1497 rozkazał Cabot’owi znaleźć przejście morskie z Zatoki Baffina na Florydę (?)

Mamy też Opis traktatu brytyjsko amerykańskiego (1818 ) dotyczącego północnej granicy USA.


Autor zamieszcza cytat z umowy granicznej i daje następujący komentarz: „I have inserted the above with the view of exposing the impropriety of representing the northern boundary as if extended to the Pacific Ocean.
In this particular all our most approved maps are false. There is no passage in the treaty of London (the only authentic document on the subject) which affords the slightest ground for supporting that its extension west of the Oregon Mountains was completed by either party; on the contrary; it was agreed, by the third article of the treaty, that „the right of either party to the country westward of the Stony Mountains” should remain open for future discussion.”.

Problem bierze się z ustalania granic z Rosją i Anglią oznaczonych w traktatach /chyba/ podwójnie – jako granica geograficzna (na przykład linia jakiegoś południka czy równoleżnika) i opisowa „takie i takie góry” – co przy zauważonych przez Tannera błędach w określaniu długości i szerokości geograficznej danego regionu może powodować spory prawno-graniczne.

Dalej Autor przytacza kolejne dane źródłowe, na przykład mapę Nowej Kalifornii niejakiego Don Pedro Walker’a z 1810 roku, oraz mapę Królestwa Nowej Hiszpanii (Meksyk) z 1804 jaką wykreślił Humboldt. Wyprawa Humboldta / jak pisze Tanner/ była sponsorowana przez M. d’Elhuyer’a, dyrektora School of Mining („Tribunal de Mineria”).
Autor wspomina też swoją mapę Ameryki Południowej z roku 1821, następnie zaczyna wymieniać mapy „stanowe”. Zaczyna od mapy stanu Maine z 1815 na której granice pomiędzy Brytanią a USA są zgodne z umową z roku 1783
Zaznaczona uwaga: o Rhode Island, Connecticut, Massachusets, Vermont, Ne Hampshire, Maine – które to stany są nazywane zbiorczo „Nowa Anglia”.

Dalsze wyliczanie źródeł „stanowych”. Kolejny raz Autor powołuje się na umowę graniczną ”under the treaty of Ghent” i umowę graniczną z Kanadą z roku 1783.

Interesujące są informacje na temat dat ustalania granic pomiędzy USA a Imperium Rosyjskim oraz Brytanią (Kanadą). Dziwne, że Tanner raz się powołuje na umowę graniczną z Anglią z roku 1783 a raz na umowę z roku 1818. Do początku XIX wieku nie było potrzeby „demarkacji granic”? Czy po prostu wcześniej nie było tam Europejczyków?

Umowy USA - Rosja - Kanada - Wielka Brytania, dotyczące granic i używania szlaków wodnych, sugerują, że na początku XIX wieku istniało na terenie kontynentu północnoamerykańskiego "Morze Wewnętrzne".

Tłumaczenie
http://translate.google.com/translate?sl=pl&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fkodluch.wordpress.com%2F2017%2F11%2F22%2F%25e2%2599%25ab-off-topic-historia-jednej-mapy%2F
Автор публикует цитату из пограничного соглашения и дает следующий комментарий: «Я вставил вышеизложенное с целью разоблачения неправомерности представления северной границы, как будто она простирается до Тихого океана.
В этом конкретном случае все наши наиболее утвержденные карты являются ложными. В Лондонском договоре нет единственного отрывка (единственного подлинного документа по этому вопросу), который дает малейшее основание утверждать, что его расширение к западу от гор Орегон было завершено любой из сторон; наоборот; в третьей статье договора было решено, что «право любой из сторон на страну к западу от каменистых гор» должно оставаться открытым для дальнейшего обсуждения ».

Проблема возникает из-за установления границ с Россией и Англией, отмеченных в договорах / я думаю / двойных - как географическая граница (например, линия какого-то меридиана или параллели) и описательных «таких-то и таких-гор» - что с ошибками Таннера в определении длины и ширины Географический регион может вызвать правовые пограничные споры.

Далее автор цитирует дополнительные исходные данные, например карту Новой Калифорнии некоего Дона Педро Уокера из 1810 года и карту Королевства Новая Испания (Мексика) из 1804 года, которую нарисовал Гумбольдт. Экспедиция Гумбольдта, как пишет Таннер, была организована г-ном д'Эльхойером, директором Горного училища («Трибунал де Минерия»).
Автор также упоминает свою карту Южной Америки с 1821 года, затем начинает обмениваться «государственными» картами. Он начинается с карты штата Мэн 1815 года, на которой границы между Великобританией и США соответствуют соглашению 1783 года.
Примечание: o Род-Айленд, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт, Не Гемпшир, Мэн - которые все вместе называют «Новой Англией».

Дальнейший расчет «государственных» источников. Еще раз автор ссылается на соглашение о границе "в соответствии с договором Гента" и соглашение о границе с Канадой от 1783 года.

Интересна информация о сроках установления границ между США и Российской империей и Великобританией (Канадой). Странно, что Таннер однажды цитирует соглашение о границе с Англией от 1783 года, а затем соглашение 1818 года. До начала 19-го века не было необходимости «разграничивать границы»? Разве там раньше просто не было европейцев?

Соглашения между США, Россией, Канадой и Соединенным Королевством о границах и использовании водных путей предполагают, что в начале 19-го века "Внутреннее море" существовало на североамериканском континенте.

перевод
http://translate.google.com/translate?sl=pl&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fkodluch.wordpress.com%2F2017%2F11%2F22%2F%25e2%2599%25ab-off-topic-historia- Map-% 2F

Я добавлю ...

Я описывал карту Таннера - Генри Шенк Таннер (1786–1858) был американским картографом, родившимся в Нью-Йорке.

Северная Америка интенсивно исследует:

Автор перечисляет источники своей информации - например, российские публикации, рассказывающие о научных экспедициях Крузенштерна (Адам Иоганн Риттер фон Крузенштерн (также известный под русским именем Иван Федорович Крузенштерн): и такие российские исследователи, как Давид Розанов, Коцебу ...

Внизу сноска, гласящая, что «Капитан Коцебу» в 1823 году был заказан принцем Романцовым, а также капитаном Пэрри в поисках так называемого «Северо-Западного прохода». На следующих страницах снова упоминаются экспедиции, которые должны были найти такой морской путь, ведущий от западного берега Северной Америки к Баффиновой бухте (см. Карту ниже).

Автор цитирует чрезвычайно интересный фрагмент «Указа» русского императора от 4 сентября 1821 г., касающийся торговой зоны на определенной территории, которая является исключительной частью России. Автор также ссылается на некоторые пограничные договоренности между ИК (Российской империей) и США (вероятно, утвержденные Конгрессом в 1820-1821 гг.)

Автор продолжает информацию о границах США. Он упоминает о пограничном соглашении с англичанами от 20 октября 1818 г.

Он комментирует исследовательские экспедиции, которые М'Кензи предпринял в 1793 и 1789 годах, «исследуя эти мрачные и негостеприимные регионы» - речь идет об экспедициях из форта Чиппеван в Тихий и Северный океаны. M’Kanzie открывал для себя «тоскливые и негостеприимные регионы». Области вокруг озер Невольницы и Недзвежье открываются и описываются заново. В настоящее время Рабское озеро (согласно измерениям М'Канзи и мнению Таннера) «на 10 градусов больше» по сравнению с более ранними наблюдениями Хирна (вероятно, 1769-1772). Продолжаются слухи о местонахождении реки Коппермине.

Описана экспедиция некоего Дж. Хармона, где река Каледония «занимает промежуточное пространство между бывшей и северной ветвью реки Колумбия». Раньше река Колумбия текла иначе, а теперь течет на север.

Затем Таннер цитирует капитана карты Джона Росса, которому британское правительство поручило искать «переход Дэвиса» между Атлантикой и Тихим океаном, исследуя залив Баффина, который до сих пор рассматривался как призрак воображения (рассматриваемый как призрак воображение).

В сноске автор упоминает экспедицию лейтенанта Франклина, чьи наблюдения относительно окрестностей и географического положения Великого Рабского озера полностью согласуются с измерениями М'Кензи (которые были поставлены под сомнение Таннер в другом месте).

У нас также есть описание карты «Каботия» - название региона происходит от Джона Кэбота и его сына Себастьяна. «Каботия» - это нынешние «Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Бретон-Айленд, Ньюфаундлан и т. Д.»

Автор описывает, как Генрих VII в 1497 году приказал Кэботу найти морской переход от Баффин-Бей до Флориды (?)

У нас также есть описание британо-американского договора (1818 г.) относительно северной границы США.

То, что дата конституции США а также 4 июля, не верны - это понятно, так когда она появилась?

  • 1